Cảm Âm Lý Dĩa Bánh Bò | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Lý Dĩa Bánh Bò | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Lý Dĩa Bánh Bò | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm Lý Dĩa Bánh Bò

Hai tay bưng dĩa lý bánh tôn bò

sol sol la Do Re Do la sol

Giấu cha giấu mẹ chân đi khé né tối trời sợ té lén đem cho trò

la sol la mi sol sol la la la do mi sol sol mi re do

Ì i í i trò là trò đi thi í i i trò

sol Do Mi Re Do sol, mi sol Do Re Mi Re Do sol

Tình táng tinh tinh cùng trò là trò đi thi í i í i…

do Do la la do sol mi sol Do Re Mi ReDoReMi Do

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Lý Dĩa Bánh Bò

KARAOKE | Lý Dĩa Bánh Bò | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam