Top 5 Cảm Âm Nhạc Nước Ngoài Hay Nhất

Top 5 Cảm Âm Nhạc Nước Ngoài Hay Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

Top 5 Cảm Âm Nhạc Nước Ngoài Hay Nhất

Hocthoisao.com xin giới thiệu với các bạn Top 5 Cảm Âm Các Bài Hát US-UK Hay Nhất

 

Cảm Âm Easy On Me | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Đoạn 1 : Cảm Âm Easy On Me

There ain’t no gold in this river

do re fa fa do re fa, do re fa re fa re

That I’ve been washing my hands in forever

do re fa fami, mi fami mi fa mi fa re

I know there is hope in these waters

do re fa fa fasolla, do re fa re fa re

But I can’t bring myself to swim

do re fa fami, mi fami mi fa

When I am drowning in this silence

mi fa mi fa mi, fa la la sol

Baby, let me in

la sol, la sol sib

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Easy On Me

Go easy on me, baby

fa Do sib la sib, la sol la, sib la sol sol, la

I was still a child

fa fa sol la fa, re

Didn’t get the chance to

fa fa sol la fa, do

Feel the world around me

Do sib la sib, la sol la, sib la sol sol, la

I had no time to choose what I chose to do

fa fa fa sol la fa, fa fa sol la fa

So go easy on me

la sib siblafa fa, fa solla

 

Lời 2

Đoạn 2 : Cảm Âm Easy On Me

There ain’t no room for things to change

do re fa fa do re fasolla, do re fa fa re

When we are both so deeply stuck in our ways

do re fa fami, mi fami mi fa mi fa re

You can’t deny how hard I have tried

do re fa fa fasolla, do re fa fa fasolla

I changed who I was to put you both first

fa fa fa mi, fa mi, fa la la sol la

But now I give up

sol la sol sib la

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Easy On Me

Go easy on me, baby

fa Do sib la sib, la sol la, sib la sol sol, la

I was still a child

fa fa sol la fa, re

Didn’t get the chance to

fa fa sol la fa, do

Feel the world around me

Do sib la sib, la sol la, sib la sol sol, la

Had no time to choose what I chose to do

fa fa sol la fa, fa fa sol la fa

So go easy on me

do do, sib la sib, la sib, la sib, la sib, la sib, la sib, la sib la fa, fasolla, solfasol fa

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Easy On Me

I had good intentions

Re Do, Re Do Do sib la

And the highest hopes

fa fa ReDosibla laDofasol

But I know right now

fa sol sol#sol sol fare

It probably doesn’t even show

do fa fa fa fa la, laDo DoRe

 

Kết : Cảm Âm Easy On Me

Go easy on me, baby

fa Do sib la sib, la sol la, sib la sol sol, la

I was still a child

fa fa sol la fa, re

Didn’t get the chance to

fa fa sol la fa, do

Feel the world around me

Do Fa Re Do Do la Do Re

I had no time to choose what I chose to do

fa fa fa sol la fa, fa fa sol la fa

So go easy on me

sib sib siblasibla fa, fa solla

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Easy On Me

KARAOKE | Easy On Me | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

 

Cảm Âm Love Is Gone | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Đoạn 1 : Cảm Âm Love Is Gone

Don’t go tonight

Do FaSol Mi Mi

Stay here one more time

Sol Fa Mi Re Mi

Remind me what it’s like, oh

DoSol Fa Mi Re si

And let’s fall in love one more time

Do Do Sol Fa Mi, Sol Fa Mi

I need you now by my side

Sol Fa Mi, Re Mi Re 

It tears me up when you turn me down

Do Sol Fa Mi, Do Do Sol Fa MiReDoRe

I’m begging please, just stick around

Do Sol La Mi, Do Re Mi Re ( Do la )

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Love Is Gone

I’m sorry, don’t leave me, I want you here with me

sol si Do, sol si Do, sol si Do Re Mi si Do

I know that your love is gone

sol si Do, sol la sol sol

I can’t breathe, I’m so weak, I know this isn’t easy

sol si Do, sol si Do, sol si Do Re Mi Sol Mi

Don’t tell me that your love is gone

Mi Sol Mi Sol Mi Re Do DoRe

That your love is gone

Mi Re si si Do

Don’t tell me that your love is gone

Mi Sol Mi Sol La Re Do DoRe

That your love is gone

Mi Mi Mi Re Mi

 

I’m sorry, don’t leave me, I want you here with me

sol si Do, sol si Do, sol si Do Re Mi si Do

I know that your love is gone

sol si Do, sol la sol sol ( fa mi re)

I can’t breathe, I’m so weak, I know this isn’t easy

sol si Do, sol si Do, sol si sila si la si Do

Don’t tell me that your love is gone

Mi Sol Mi Sol La Re Do DoRe

That your love is gone

Mi Mi Mi Re Mi

That your love is gone

Mi Re si Do la

Kết : Cảm Âm Love Is Gone

I can’t breathe, I’m so weak, I know this isn’t easy

sol si Do, sol si Do, sol si Do Re Mi Sol Mi

Don’t tell me that your love is gone

Mi Sol Mi Sol La Re Do DoRe

That your love is gone

Mi Re si si Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Love Is Gone

KARAOKE | Love Is Gone | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

 

Cảm Âm You Raise Me Up | Sáo Bb4, C5, C5# | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Đoạn 1 : Cảm Âm You Raise Me Up

Sáo Bb4

When I am down and, oh my soul, so weary

do do fa la, sol fa fa re do fa

When troubles come and my heart burdened be

fa fa la Do, fa Re Do Do Do la sol

Then, I am still and wait here in the silence

Do Mi Fa, Mi Mi Re Re Do sib Do la

Until You come and sit awhile with me.

Do sib la, la sollasol fa mi fa

 

Điệp Khúc : Cảm Âm You Raise Me Up

You raise me up, so I can stand on mountains

Do Re Mi Fa, Fa Mi Re Re Do sib Do la

You raise me up, to walk on stormy seas

Do Sol Fa Fa, Fa Mi Re Do sib Do

I am strong, when I am on your shoulders

Do Mi Fa, Mi Mi Re Do sib Do la

You raise me up to more than I can be.

fa Do sib la, la la sol fa mi fa

 

Sáo C5

Điệp Khúc : Cảm Âm You Raise Me Up

You raise me up, so I can stand on mountains

Do Re Mi Fa, Fa Mi Re Re Do sib Do lasolfa

You raise me up, to walk on stormy seas

Do Sol Fa Fa, Fa Mi Re Do sib Do

I am strong, when I am on your shoulders

Do sib la, la sib la sib Re Do, Fa

You raise me up to more than I can be.

fa Do sib la, la la sol fa mi fa

 

Sáo C5#

Điệp Khúc : Cảm Âm You Raise Me Up

You raise me up, so I can stand on mountains

Do Re Mi Fa, Fa Mi Re Re Do sib Do la

You raise me up, to walk on stormy seas

Do Sol Mi Fa, Fa Mi Re Do sib Do

I am strong, when I am on your shoulders

La Sol Fa, Fa Mi Re Do sib Do la

You raise me up to more than I can be.

fa Do sib la, la la sol fa mi fa

 

You raise me up, so I can stand on mountains

Do Re Mi Fa, Fa Mi Re Re Do sib Do la

You raise me up, to walk on stormy seas

Do Sol Mi Fa, Fa Mi Re Do sib Do

I am strong, when I am on your shoulders

Do Mi Fa, Fa Mi Re Do sib Do Fa

You raise me up to more than I can be.

fa Do sib la, la la sol fa mi fa

You raise me up to more than I can be.

do fa la la, la la sol fa mi fa

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI You Raise Me Up

KARAOKE | You Raise Me Up | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

 

Cảm Âm Fly Me To The Moon | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Đoạn 1 cảm âm fly me to the moon

Fly me to the moon

DO si la sol fa

Let me play up there with those stars

sol la DO si / la sol fa mi

Let me see what life is like

la sol fa mi re

On a-Jupiter and Mars

mi fa la sol# fa mi re do

In other words, hold my hand

do do# re la / DO si sol mi

In other words, darling, kiss me

do do fa / la sol fa mi

 

Đoạn 2 fly me to the moon

Fill my heart with song

DO si la sol fa

Let me swing for evermore

sol la DO si / la sol fa mi

You are all I long for

la sol fa mi re

All I worship and adore

mi fa la sol / fa mi re do

In other words, please be true

do do# re la / DO si sol mi

In other words, I love you

do do fa / la sol fa mi

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI FLY ME TO THE MOON

YouTube video

 

Cảm Âm Until You | Sáo Bb4 và B4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Đoạn 1 : Cảm Âm Until You

Baby, life was good to me
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi
But you just made it better
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Sol
I love the way you stand by me
sol Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi
Through any kind of weather
Mi Mi Mi Mi Mi Mi SolLaSol

 

Đoạn 2 :

I don’t wanna run away, just wanna make your day
sol Mi Re Re Do Re la, Mi Re Re Do Re Do
When you feel the world is on your shoulders
Do Do Sol Mi Mi Mi Sol Mi Mi Re
I don’t wanna make it worse, just wanna make us work
sol Mi Re Re Do Re la, Mi Re Re Do Re Do
Baby, tell me I will do whatever
Do Re Sol Mi Mi Mi Sol Mi Re Re

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Until You

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Do Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Re
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Re
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Mi
Baby, nobody, nobody until you
Re Mi, Fa Fa Mi, Fa Fa Mi, sol si Do

 

Lời 2

Đoạn 3 :

Baby, it just took one hit of you
Now I’m addicted
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi, Sol
You never know what’s missing
sol Mi Mi Mi Mi Mi Mi
Till you get everything you needed
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi SolLaSol

 

Đoạn 4 :

I don’t wanna run away just wanna make your day
sol Mi Re Re Do Re la, Mi Re Re Do Re Do
When you feel the world is on your shoulders
Do Do Sol Mi Mi Mi Sol Mi Mi Re
I don’t wanna make it worse just wanna make us work
sol Mi Re Re Do Re la, Mi Re Re Do Re Do
Baby, tell me, I will do whatever
Do Re Sol Mi Mi Mi Sol Mi Mi Sol

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Until You

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Do Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Re
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Re
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Mi
Baby, nobody, nobody until you
Re Mi, Fa Fa Mi, Fa Fa Mi, sol si Do

 

Đoạn 5 :

See it was enough to know, if I ever let you go
Do Do Re Mi Re Do la, Do Do Re Mi Re Do sol
I would be no one
sol la Do Re Do
‘Cause I never thought I’d feel all the things you made me feel
Do Do Re Mi Re Do la, Do Do Re Mi Re Do sol
Wasn’t looking for someone, oh, until you
sol sol sol la Do Re Do, Do si, sol si Do

 

Sáo B4

Kết :

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Do Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Re
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Re
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Mi
Baby, nobody, nobody
Re Mi, Fa Fa Mi, La La Sol

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Do Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Re
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Mi Sol La La La La La Sol Sol Sol La Mi Re
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Mi Sol La La La La La Si Si Si La MiReDo Do
Baby, nobody, nobody, nobody, nobody, until you
Re Mi, Fa Fa Mi, Fa Fa Mi, Fa Fa Mi, Fa Fa Mi,sol si Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Until You

KARAOKE | Until You | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam