Top 5 Cảm Âm Nhạc Nước Ngoài Hay Nhất | US – UK

Top 5 Cảm Âm Nhạc Nước Ngoài Hay Nhất | US – UK

Top 5 Cảm Âm Nhạc Nước Ngoài Hay Nhất | US – UK

Hocthoisao.com xin giới thiệu với các bạn Top 5 Cảm Âm Các Bài Hát US-UK Hay Nhất

 

Cảm Âm Sáo Trúc Señorita Shawn Mendes, Camila Cabello

YouTube video

Cảm âm Senorita – Sáo G4 Sol Trầm (Hocthoisao.com)

Mi Fa Mi Re Mi Fa Re la Fa Mi Do

Mi Fa Mi Re Mi Fa Do la Fa Mi Do

Mi Fa Mi Re Do sib Fa Fa Fa

si Fa Fa Fa

Mi, Fa Mi Fa Mi Do

Mi, Fa Mi Fa Mi Re Re Re

 

La Sol La Sol Fa, La Sol La Sol Fa Fa Mi Re

La Sol La Sol Fa

La Sol La Sib La Sol Fa Re La La La

Do Do Do Do Sol Sol Sol, Fa Mi, Do Re

 

La Sol La Sol Fa, La Sol La Sol Fa Fa Mi Re

La Sol La Sol Fa

La Sol La Sib La Sol Fa Re La La La

Do Do Do Do Sol Sol Sol, Fa Mi Do

 

Mi Fa Mi Re Mi Fa Re la Fa Mi Do

Mi Fa Mi Re Mi Fa Do la Fa Mi Do

Mi Fa Mi Re Do sib Fa Fa Fa

si si Fa Fa Fa

Mi, Fa Mi Fa Mi Do

Mi, Fa Mi Fa Mi Re Fi Fa Re la Fa Mi Do

Mi Fa Mi Re Mi Fa Do la Fa Mi Do

Mi Fa Mi Re Do sib Fa Fa Fa

si si Fa Fa Fa

Mi, Fa Mi Fa Mi Do

Mi, Fa Mi Fa Mi Re Re Re

BEAT KARAOKE SENORITA Shawn Mendes, Camila Cabello

YouTube video

 

Cảm Âm Shape of You | Sáo Trúc Hoàng Anh Sáo F4 | Hocthoisao.vn

YouTube video

Đoạn 1 : Cảm Âm Shape of You

sol Do DoDoDo Do, Do DoDoDoDoDoDo Do Do ReMi MI

Sol Re MiMi.  Mi Mi ReReReRe Re ReRe Re Re Re Do La

la ReMiMi  Mi , MiMiMiMiMiMI Mi, MiMiMi Sol Mi Re Re- Mi Re-Do

Do Do Sol, Mi MI ReReRe Re, Re Re Re Re Re Do la,  mimimisol lala

la la la sol la Mi ĐRe, Do Re Mi Re Do la Do MiREDORE la

Sol Mi Re Mi Re Do Do la, Do Re Mi Re Do Re Do la la sla

la sol la Mi ĐRe, Re Re Mi Re Do la Do MiREDoRe la

SolMiReMI Re Do Do la la ,  SolMiReMI Re Do Do la mi sol la

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Shape of You

Do Re Mi Re Do Do Re Re

la Đo Re Mi Re DoDo RE la

la Do Re Mi la Do Re Re

Do Re Mi Re Do Re la

Re Mi Sol Mi Re DoDo Re

la Do Re Mi Re Do Re la lalala la Do Re Mi la Do Re Re 

(Do Re Mi Re Do Re la la Do Do Re Re Mi MI) X3

Do Re Mi Re Do Re la lalala la Do Re Mi la Do Re Re

Do Re Mi Re Do Do Re la

( Mi Mi Re Do Re Mi la la – Mi Mi Re Do Re Do la la ) x 4 lần

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Shape of You

Do Re Mi Re Do Do Re Re

la Đo Re Mi Re DoDo RE la

la Do Re Mi la Do Re Re

Do Re Mi Re Do Re la

Re Mi Sol Mi Re DoDo Re

la Do Re Mi Re Do Re la lalala la Do Re Mi la Do Re Re 

Do Re Mi Re Do Re la

( Mi Mi Re Do Re Mi la la – Mi Mi Re Do Re Do la la ) x 3 lần

la lalala la Do Re Mi la Do Re Re – Do Re Mi Re Do Re la     

 

MUA SÁO F4 ĐỂ CHƠI BÀI SHAPE OF YOU 

XEM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

BEAT KARAOKE SHAPE OF YOU

YouTube video

 

Cảm Âm Attention – Charlie Puth | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Đoạn 1  : Cảm Âm Attention

Re-re-do2 re2-re2-do2-do2-do2-la-la-la-sol-sol-sol-Sol-fa-sol-solla-fare /
Re-re-do2 re2-re2-do2-do2-do2-la-la-la-sol-solla-la / / /
Re-re-re2-re2-re2-do2-do2-do2-la-la-la-sol-sol-sol-Sol-fa-sol-solla-fare /
Re re do2-re2-re2-do2-do2-do2-la-la-la-sol-la-la / / /

Đoạn 2  : Cảm Âm Attention

/ La-dore2-mi2-mifa2-mi2-re2-la / sol-do2-re2-remi2 /
Fa2sol2-sol2 /sol2-sol2-fa2-sol2-solla2-la2 / / fa2 / sol2-la2 /
La-dore2-mi2-fa2-mi2-re2-la/ sol-do2-re2-mi2 /
Fa2sol2-sol2 / sol2-sol2-fa2-sol2-la2-la2 /

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Attention

SolLa2-sol2-fa2-mi2-remi2-re2 /
SolLa2-sol2-fa2-fasol2-(sol2>la) /
FaSol2-fa2-mi2-fa2-fa2-sol2-mi2-mi2-do2-do2-la-fasol2-fa2
/ Fa2-La2-sol2-fa2-mi2-remi2-re2 /
La2-sol2-fa2-sol2-(sol2>la) /
FaSol2-fa2-mi2-fa2-fa2-sol2-mi2-mi2-do2-do2-la-fasol2-fa2 / / /— (quay lại)

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI ATTENTION 

BEAT KARAOKE ATTENTION

YouTube video

 

CẢM ÂM DESPACITO | SÁO C5 | SÁO TRÚC HOÀNG ANH | HOCTHOISAO.VN

YouTube video

Đoạn 1 : Cảm Âm Despactio

 

La / Mi La Si Do2 Re2 Do2 Si La Sol Fa Do2 / Do2 / /

Do2 Sol Do2 Sol Do2 Sol Do2 Re2 Si / / / /

La / Mi La Si Do2 Re2 Do2 Si La Sol Fa Do2 / DoRe2 Do2 /

Do2 Sol Do2 Sol Do2 Sol Do2 Re2 Si / / / /

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Despactio

 

LaLa La La Si Do2 Si2 Do2 Si Do2 Si La

La La La Si Do2 Si Do2 Si Do2 Re2 Sol

Sol Sol Sol Sol Do2 Sol Do2 Sol Do2 Re2 Re2 LaSi  / / /

LaLa La La Si Do2 Si2 Do2 Si / Do2 Si La

La La La Si Do2 Si Do2 Si Do2 Re2 Sol /

Sol Sol Sol Sol Do2 Si Do2 Si Do2 Re2 Re2 / LaSi /

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Despactio

 

DES   PA  CI  TO

Do2.. Si.La Mi ( chậm lại )

Mi Mi Mi Mi Mi La La La La Sol La / Fa

Fa Fa Fa Fa Fa La La La La Si Do2 /  Sol

Sol Sol Sol Sol Sol Do2 Do2 Do2 Do2 Re2 Re2 / LaSi /

 

DES   PA  CI  TO

Do2.. Si..La Mi

Mi Mi Mi Mi Mi La La La La Sol La / Fa

Fa Fa Fa Fa Fa La La La La Si Do2 /  Sol

Sol Sol Sol Sol Sol Do2 Do2 Do2 Do2 Re2 Re2 / LaSi / / /

 

Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 /  Re2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Fa2  Do2 /

Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2 / Mi2 /

Re2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Fa2 Mi2  Re2 / / /

Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Fa2 Do2 /

Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 La2 Sol2 Fa2  Mi2 /

Re2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2 / /    

( Khi Nào quay Lại thì bỏ đoạn Rap bằng :  Do2 Si2 La => Kết Bài )

 

RAP

1      2      3        4                    

Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 La Do2 La La La

La Si Do2 Do2 La Do2 La La ( La )

La Si Do2 Do2 La Do2 La La ( La )

La Si Do2 Do2 La Do2 La La ( La )

Re2 Re2 Re2 Do2 Do2 Re2 Re2 Re2 Re2 Mi2 Re2 Do2 (Do2 Do2)

Re2 Re2 Re2 Do2 Do2 Re2 Re2 Re2 Re2 Mi2 Re2 Do2 ( Do2 Do2)

La Do2 Do2 Do2 La Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 La DoRe2 Do2

Do2 Do2 DoDo2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 La DoRe2 Do2

Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 SolDo2 Do2 Do2 Do2

Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Do2 Re2 Do2

 

Mi Do2 Do2 Do2 La La

Do2 Do2 Do2 Do2 La La

Do2 Do2 Do2 Do2 La Fa Fa Do2 Do2 Do2 La La

Re2 Re2 Re2 Do2 DoRe2 Do2

Do2 Re2 Re2 Do2 DoRe2 Do2

Do2 Do2 Do2 Do2 Si Si SI Si Si La Do2 Si

 

Mi Do2 Do2 Do2 La La

Do2 Do2 Do2 Do2 La La

Do2 Do2 Do2 Do2 La Fa Fa Do2 Do2 Do2 La La

Re2 Re2 Re2 Do2 Re2 Do2

Do2 Re2 Re Do2 Do2 Do2

Do2 Do2 Do2 Do2 Si Si SI Si Si La Do2 Si

Mua Sáo C5 Để Chơi Bài Despacito 

Học Thổi Sáo + Lấy Beat Despacito 

YouTube video

 

Cảm Âm Proud Of You | Fiona Fung | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Lời 1:

Love in your eyes. Sitting silent by my side

mi mi fa sol / do re mi mi fa sol

Going on holding hand, walking through the nights

re mi fa / fa mi do / fa mi fa do re

Hold me up hold me tight, lift me up to touch the sky

do re mi / mi fa sol / la si DO DO mi fa sol

Teaching me to love with heart

re mi fa mi fa DO DO

Helping me open my mind

re mi fa mi fa RE RE

 

Điệp Khúc: Cảm Âm “Proud Of You”

I can fly I’m proud that I can fly

DO si DO  / RE MI RE DO si DO

To give the best of mine till the end of the time

DO si sol sol do la / la sol do do mi re

Believe me I can fly I’m proud that I can fly

mi fa sol DO si DO / RE MI RE DO si Do

To give the best of mine The heaven in the sky

DO si sol sol do la / la sol sol DO si DO

 

Lời 2:

Stars in the sky wishing once upon a time

mi mi fa sol / do re mi mi fa sol

Give me love make me smile till the end of life

re mi fa / fa mi do / fa mi fa do re

Hold me up Hold me tight lift me up to touch the sky

do re mi / mi fa sol / la si DO DO mi fa sol

Teaching me to love with heart

re mi fa mi fa DO DO

Helping me open my mind

re mi fa mi fa RE RE

 

Điệp Khúc:

I can fly I’m proud that I can fly

DO si DO  / RE MI RE DO si DO

To give the best of mine, till the end of the time

DO si sol sol do la / la sol do do mi re

Believe me I can fly I’m proud that I can fly

mi fa sol DO si DO / RE MI RE DO si Do

To give the best of mine the heaven in the sky

DO si sol sol do la / la sol sol DO si DO

 

Can’t you believe that you light up my way

la la la si / si la sol sol mi do

No matter how that ease my path, I’ll never lose my faith

do re mi fa mi fa mi fa / mi fa mi fa RE RE

 

See me fly I’m proud to fly up high

DO si DO  / RE MI RE DO si DO

Show you the best of mine till the end of the time

DO si sol sol do la / la sol do do mi re

Believe me I can fly I’m singing in the sky

mi fa sol DO si DO / RE MI RE DO si Do

Show you the best of mine the heaven in the sky

DO si sol sol do la / la sol sol DO si DO

 

Kết Bài: Cảm Âm “Proud Of You”

Nothing can stop mespread my wings so wide

fa fa la sol do / fa do re / mi… do….

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI PROUD OF YOU

PROUD OF YOU | FIONA FUNG | KARAOKE

YouTube video

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam