Cảm Âm You Raise Me Up | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm You Raise Me Up | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm You Raise Me Up | Sáo Bb4, C5, C5# | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm You Raise Me Up

Sáo Bb4

When I am down and, oh my soul, so weary

do do fa la, sol fa fa re do fa

When troubles come and my heart burdened be

fa fa la Do, fa Re Do Do Do la sol

Then, I am still and wait here in the silence

Do Mi Fa, Mi Mi Re Re Do sib Do la

Until You come and sit awhile with me.

Do sib la, la sollasol fa mi fa

 

Điệp Khúc : Cảm Âm You Raise Me Up

You raise me up, so I can stand on mountains

Do Re Mi Fa, Fa Mi Re Re Do sib Do la

You raise me up, to walk on stormy seas

Do Sol Fa Fa, Fa Mi Re Do sib Do

I am strong, when I am on your shoulders

Do Mi Fa, Mi Mi Re Do sib Do la

You raise me up to more than I can be.

fa Do sib la, la la sol fa mi fa

 

Sáo C5

Điệp Khúc : Cảm Âm You Raise Me Up

You raise me up, so I can stand on mountains

Do Re Mi Fa, Fa Mi Re Re Do sib Do lasolfa

You raise me up, to walk on stormy seas

Do Sol Fa Fa, Fa Mi Re Do sib Do

I am strong, when I am on your shoulders

Do sib la, la sib la sib Re Do, Fa

You raise me up to more than I can be.

fa Do sib la, la la sol fa mi fa

 

Sáo C5#

Điệp Khúc : Cảm Âm You Raise Me Up

You raise me up, so I can stand on mountains

Do Re Mi Fa, Fa Mi Re Re Do sib Do la

You raise me up, to walk on stormy seas

Do Sol Mi Fa, Fa Mi Re Do sib Do

I am strong, when I am on your shoulders

La Sol Fa, Fa Mi Re Do sib Do la

You raise me up to more than I can be.

fa Do sib la, la la sol fa mi fa

 

You raise me up, so I can stand on mountains

Do Re Mi Fa, Fa Mi Re Re Do sib Do la

You raise me up, to walk on stormy seas

Do Sol Mi Fa, Fa Mi Re Do sib Do

I am strong, when I am on your shoulders

Do Mi Fa, Fa Mi Re Do sib Do Fa

You raise me up to more than I can be.

fa Do sib la, la la sol fa mi fa

You raise me up to more than I can be.

do fa la la, la la sol fa mi fa

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI You Raise Me Up

KARAOKE | You Raise Me Up | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam