Cảm Âm Stay | The Kid LAROI | Justin Bieber | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Stay | The Kid LAROI | Justin Bieber | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Stay | The Kid LAROI | Justin Bieber | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Stay The Kid LAROI

I do the same thing I told you that I never would

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I told you I’d change, even when I knew I never could

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

Know that I can’t find nobody else as good as you

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I need you to stay, need you to stay, hey (oh)

si si Do si Sol, Do Re Si Sol, La

 

Đoạn 2 :

I get drunk, wake up, I’m wasted still

la MiDo Re, Re Re, Do Re Re la

I realize the time that I wasted here

la MiDo Re, Re Re, Do Re Re la

I feel like you can’t feel the way I feel

la MiDo Re, Re Re, Do Re Re la

Oh, I’ll be fucked up if you can’t be right here

Sol Mi Sol Mi, Re Re Re Mi Re Do

 

Oh-oh-oh-whoa (oh-oh-whoa, oh-oh-whoa)

Do la Mi

Oh-oh-oh-whoa (oh-oh-whoa, oh-oh-whoa)

Do la Mi

Oh-oh-oh-whoa (oh-oh-whoa, oh-oh-whoa)

Do la Mi

Oh, I’ll be fucked up if you can’t be right here

Sol Mi Sol Mi, Re Re Re Mi Re Do

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Stay The Kid LAROI

I do the same thing I told you that I never would

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I told you I’d change, even when I knew I never could

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

Know that I can’t find nobody else as good as you

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I need you to stay, need you to stay, hey (oh)

si si Do si Sol, Do Re Si Sol, La

 

I do the same thing I told you that I never would

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I told you I’d change, even when I knew I never could

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

Know that I can’t find nobody else as good as you

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I need you to stay, need you to stay, hey (oh)

si si Do si Sol, Do Re Si Sol, La

 

Đoạn 4 :

When I’m away from you, I miss your touch (ooh-ooh)

Mi Mi Mi Mi Do Do Do Do Re Re

You’re the reason I believe in love

Re Mi Mi Do Do Do Do Re Re , DoReDo

It’s been difficult for me to trust (ooh-ooh)

Mi Mi Mi Sol Do Do Do Re Re

And I’m afraid that I’ma fuck it up

Do Mi Mi Mi Do Do Do Re Re Re, DoReDo

Ain’t no way that I can leave you stranded

Si Si Do3, Re Re Do Re, Re Do Re Mi

‘Cause you ain’t ever left me empty-handed

Re Re Do Re Re Re Do Re Mi si Do

And you know that I know that I can’t live without you

la Mi Re, Do Mi Re, Do Mi Re, Do Mi Re la

So, baby, stay

Do Do Do Do Re Do Si La Sol

 

Oh-oh-oh-whoa (oh-oh-whoa, oh-oh-whoa)

Do la Mi Re

Oh-oh-oh-whoa (oh-oh-whoa, oh-oh-whoa)

Do la Mi Re

Oh-oh-oh-whoa (oh-oh-whoa, oh-oh-whoa)

Do la Mi Re

I’ll be fucked up if you can’t be right here

Sol Mi Sol Mi, Re Re Re Mi Re Do

 

Đoạn 5 : Cảm Âm Stay The Kid LAROI

I do the same thing I told you that I never would

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I told you I’d change, even when I knew I never could

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

Know that I can’t find nobody else as good as you

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I need you to stay, need you to stay, hey (oh)

si si Do si Sol, Do Re Si Sol, La

 

I do the same thing I told you that I never would

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I told you I’d change, even when I knew I never could

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

Know that I can’t find nobody else as good as you

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I need you to stay, need you to stay, hey (oh)

si si Do si Sol, Do Re Si Sol, La

I need you to stay, need you to stay, hey

si si Do si Sol, Do Re Si Sol, LaSol

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI STAY

KARAOKE | STAY | The Kid LAROl | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam