Cảm Âm Shape Of You – Ed Sheeran | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Shape Of You – Ed Sheeran | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Shape of You | Sáo Trúc Hoàng Anh | Sáo F4 

YouTube video

Cảm Âm Shape of You | Sáo Trúc Hoàng Anh | Sáo F4 | Hocthoisao.vn

sol Do DoDoDo Do, Do DoDoDoDoDoDo Do Do ReMi MI

Sol Re MiMi.  Mi Mi ReReReRe Re ReRe Re Re Re Do La

la ReMiMi  Mi , MiMiMiMiMiMI Mi, MiMiMi Sol Mi Re Re- Mi Re-Do

Do Do Sol, Mi MI ReReRe Re, Re Re Re Re Re Do la,  mimimisol lala

la la la sol la Mi ĐRe, Do Re Mi Re Do la Do MiREDORE la

Sol Mi Re Mi Re Do Do la, Do Re Mi Re Do Re Do la la sla

la sol la Mi ĐRe, Re Re Mi Re Do la Do MiREDoRe la

SolMiReMI Re Do Do la la ,  SolMiReMI Re Do Do la mi sol la

 

Điệp Khúc

 

Do Re Mi Re Do Do Re Re

la Đo Re Mi Re DoDo RE la

la Do Re Mi la Do Re Re

Do Re Mi Re Do Re la

Re Mi Sol Mi Re DoDo Re

la Do Re Mi Re Do Re la lalala la Do Re Mi la Do Re Re 

(Do Re Mi Re Do Re la la Do Do Re Re Mi MI) X3

Do Re Mi Re Do Re la lalala la Do Re Mi la Do Re Re

Do Re Mi Re Do Do Re la

( Mi Mi Re Do Re Mi la la – Mi Mi Re Do Re Do la la ) x 4 lần

 

Điệp Khúc

 

Do Re Mi Re Do Do Re Re

la Đo Re Mi Re DoDo RE la

la Do Re Mi la Do Re Re

Do Re Mi Re Do Re la

Re Mi Sol Mi Re DoDo Re

la Do Re Mi Re Do Re la lalala la Do Re Mi la Do Re Re 

Do Re Mi Re Do Re la

( Mi Mi Re Do Re Mi la la – Mi Mi Re Do Re Do la la ) x 3 lần

la lalala la Do Re Mi la Do Re Re – Do Re Mi Re Do Re la     

 

MUA SÁO F4 ĐỂ CHƠI BÀI SHAPE OF YOU TẠI ĐÂY

XEM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY  

BEAT KARAOKE SHAPE OF YOU

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam