Người Mông Cổ | (蒙古人) Teana Saxophone Mông Cổ | Cảm Âm Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Người Mông Cổ | (蒙古人) Teana Saxophone Mông Cổ | Cảm Âm Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Người Mông Cổ (蒙古人) Teana Saxophone Mông Cổ | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm “Người Mông Cổ”

re sol sol fa re re fa sib sol sol

Re Re Re Re Do Do Re FaSol Sol

Re FaSol Sol Fa SolSib sib sol Do

Re ReFa Fa re sib sibDo sib sol sol

 

Đoạn 2 : Cảm Âm “Người Mông Cổ”

re sol sol fa re re fa sib sol sol

Re Re Re Re Do Do Re FaSol Sol

Re FaSol Sol Fa SolSib sib sol Do

Re ReFa Fa re sib sibDo sib sol sol

 

Điệp Khúc : Cảm Âm “Người Mông Cổ”

FaSol, Fa Sol La Sib La

FaSol, FaSol Fa Do Fa Re Re

FaSol, Fa Sol La Sib La

FaSol, FaSol Fa La Sol Sol

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Người Mông Cổ

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam