Cảm Âm Lemon | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Lemon | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Lemon | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Lemon

Do Re Mi Do la, Re si sol mi, si la sol do sol mi

re mi fa, Do si Do sol, fa mi fa fa#, Do si la sol#

Do Re Mi Do la, Re si sol mi, si la sol do sol mi

re mi fa, sol fa sol mi sol Do Mi Re, Re Re Do Do Do

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Lemon

Do Re Mi Do la, Re si sol mi, si la sol do sol mi

re mi fa, Do si Do sol, fa mi fa fa#, Do si la sol#

Do Re Mi Do la, Re si sol mi, si la sol do sol mi

re mi fa, sol fa sol mi sol Do Mi Re Re, Re Do Do

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Lemon

la si Do si la sol Mi Mi

Re Mi Fa Mi Re Do Re sol

fa sol la sol fa mi Do Do Do si, la si Do

 

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol La Sol, Sol Do3, Si Sol, Mi Sol, Re

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Do Do Re Mi Fa Mi, Re si Do

Do si la si Do Re Do sol mi sol, la Re si Do Do

Do si la si Do Re Do sol Do Re, Mi Fa Re Do Do

 

Lần 2

Đoạn 4 : Cảm Âm Lemon

Do Re Mi Do la, Re si sol mi, si la sol do sol mi

re mi fa, Do si Do sol, fa mi fa fa#, Do si la sol#

Do Re Mi Do la, Re si sol mi, si la sol do sol mi

re mi fa, sol fa sol mi sol Do Mi Re Mi , Re Do Do

 

Đoạn 5 : Cảm Âm Lemon

la si Do si la sol Mi Mi

Re Mi Fa Mi Re Do Re sol

fa sol la sol fa mi Do Do Do si, la si Do

 

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol La Sol, Sol Do3, Si Sol, Mi Sol, Re

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Do Do Re Mi Fa Mi, Re si Do

Do si la si Do Re Do sol mi sol, la Re si Do Do

Do si la si Do Re Do sol Do Re, Mi Fa Re Do Do

 

Sáo A4

Đoạn 6 : Cảm Âm Lemon

Do Sol La Sol Re Fa Mi

Do Mi Fa Mi Re si Do

Do Sol La Sol Re Fa Mi

Do Mi Fa Mi Re si Do

 

la si Do Sol La Sol Re Fa Mi

Do Mi Fa Mi Re si Do

la si Do Sol La Sol Si Do3 Do3

Do3 Sol Fa Mi Re Mib Re Do

 

Sáo C5

Đoạn 7 : Cảm Âm Lemon

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol La Sol, Sol Do3, Si Sol, Mi Sol, Re

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Do Do Re Mi Fa Mi, Re si Do

Do si la si Do Re Do sol mi sol, la Re si Do Do

Do si la si Do Re Do sol fa mi, fa Do Do Sol Mi

Mi Re Do Re Mi Fa Mi Do sol Do, Re Mi Re Do Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Lemon

KARAOKE | Lemon | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Hãy chia sẻ để có thêm nhiều bạn yêu sáo hơn nha