Cảm Âm Lạnh Lẽo – Beat Karaoke 涼涼 | Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Lạnh Lẽo – Beat Karaoke 涼涼 | Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa | Sáo Trúc Hoàng Anh
4.8/5 - (6 bình chọn)

YouTube video


Cảm Âm Lạnh Lẽo | SÁO TRÚC HOÀNG ANH CHUẨN NHẤT | Bb4 Dizi Việt

sib sib sib la sib, la sib,sib sib la sib, do2 la, la la sol la
sol la, la la sol la sol fa sol…

sol fa re fa do re…..

sib sib sib la sib, la sib,sib sib la sib,
do2 la, la la sol la
sol la, la la sol la sib la fa sol…

sol re2 do2 re2……

Điệp Khúc

sol re2 re2 do2 re2 fa2 re2 do2 re2 sol
la la la sib la re fa fasol fa
sol re2 re2 do2 re2 do2 re2 fa2 re2
do2 re2 fa2 sol2 sol2 fa2 sol2

sol re2 re2 do2 re2 fa2 re2 do2 dore2 sol
la la la sib la re fa fasol fa
sol re2 re2 do2 re2 do2 re2 fa2 sib2 la2 sol2 fa2 re2
fa2…sol2 re2 fa2 re2 fa2 sol2

so2 fa2 re2 fa2
sib2 la2 sol2 fa2 sol2

Đoạn chuyển tone :

la mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 mi2 la
lasi si si do2 si mi sol la sol
la mi2 mi2 re2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2
re2 mi2 sol2 la2, la2 sol2 la2…

la mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 mi2 la
lasi si si do2 si mi sol la sol
la mi2 mi2 re2 mi2 re2 mi2 sol2 do3 si2 la2
sol2 mi2..sol2
la2 mi2 sol2 mi2 sol2 la2…

la2 mi2 sol2 mi…sol2 do3 si2 la2 sol2 la2…

BEAT KARAOKE LẠNH LẼO | SÁO TRÚC

YouTube video

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam