Cảm Âm Hành Quân Xa | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Hành Quân Xa | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Hành Quân Xa | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Hành Quân Xa

Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ

sol Do Do Re Do sol Do resol

Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi

la sol fa la Do re fa sol

Mắt ta sáng chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước

Re Do Re Re Do sol re re sol Do Do Re Re

Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi

fa Do lasol Do Re sol re Do Re Do

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Hành Quân Xa

Dù đôi chân qua những chặng đường có mỏi

sol Do Do Do Re Do sol Do resol

Vẫn bước dồn ta hãy hỏi vì đâu

la sol fa la Do re fa sol

Mấy năm trước sống cơ cực vì bọn giặc kia nó áp bức

Re Do Re Re Do sol re re sol Do Do Re Re

Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi

fa Do lasol Do Re sol re Do Re Do

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Hành Quân Xa

Bọn xăm lăng kia nó gây nhiều đau khổ

sol Do Do Do Re Do sol Do resol

Kìa đồng bào đang mắt đỏ chờ ta

la sol fa la Do re fa sol

Máu giai cấp chí căm thù đợi lệnh truyền ra ta quyết chiến

Re Do Re Re Do sol re re sol Do Do Re Re

Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi

fa Do lasol Do Re sol re Do Re Do

Hành quân xa chúng ta hành quân xa

sol Do Do Re Do sol Do Do

Hành quân xa

sol Do Do

Hành….Quân…Xa………

sol Do Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Hành Quân Xa

KARAOKE | Hành Quân Xa | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam