Cảm Âm Duy Nguyện Sư Tôn Tiếu | Chỉ Mong Sư Phụ Cười | Master’s Smile Is My Only Wish

Cảm Âm Duy Nguyện Sư Tôn Tiếu | Chỉ Mong Sư Phụ Cười | Master’s Smile Is My Only Wish

Cảm Âm Duy Nguyện Sư Tôn Tiếu | Chỉ Mong Sư Phụ Cười | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Đoạn 1 : Cảm Âm Master’s Smile Is My Only Wish

Re Re Do Re ReFa sib sib, Do Re Do Re ReFa sol fa

re re do re fa sol sib ReFa Sol Re Do

DoRe Sol FaSol Fa Re ReFa, Re Do Do Do Re la sol fa sol

solsib re fa fa sol Re Do Re Fa Re Do sibsol sib

 

Đoạn 2 : Duy nguyện Sư Tôn tiếu – Chỉ mong Sư Phụ cười

ReFa Fa Fa Sol Re ReFa, Re Do DoRe sib Do Re

ReFa Fa Re Do sib la la, Do sol fa re fa sol sib Re sib Do

ReFa Fa Fa Sol Re ReFa, Re Do DoRe sib Do Re

ReFa Fa Re Do sib la la Do sol, fa fa re Re Do sibsol sib Do, Re ReFa la sol fa

 

Lần 2

Đoạn 3 : Cảm Âm Master’s Smile Is My Only Wish

Re Re Do Re ReFa sib sib, Do Re Do Re ReFa sol fa

re re do re fa sol sib ReFa Sol Re Do

DoRe Sol FaSol Fa Re ReFa, Re Do Do Do Re la sol fa sol

solsib re fa fa sol Re Do Re Fa Re Do sibsol sib

 

Đoạn 4 : Cảm Âm Master’s Smile Is My Only Wish

ReFa Fa Fa Sol Re ReFa, Re Do DoRe sib Do Re

ReFa Fa Re Do sib la la, Do sol fa re fa sol sib Re sib Do

ReFa Fa Fa Sol Re ReFa, Re Do DoRe sib Do Re

ReFa Fa Re Do sib la la Do sol, fa fa re Re Do sibsol sib Do, Re ReFa la sol fa

 

Kết : Cảm Âm Master’s Smile Is My Only Wish

ReFa Fa Fa Sol Re ReFa, Re Do DoRe sib Do Re

ReFa Fa Re Do sib la la, Do sol fa re fa sol sib Re sib Do

ReFa Fa Fa Sol Re ReFa, Re Do DoRe sib Do Re

ReFa Fa Re Do sib la la Do sol, fa fa re Re Do sibsol sib Do, Re ReFa la sol fa

Re Re, Re Fa Do Do, Re Fa…

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI Master’s Smile Is My Only Wish

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam