Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi – Sáo Trúc Hoàng Anh C5

Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi – Sáo Trúc Hoàng Anh C5

Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Lời 1:

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi

DO DO SOL MI FA SOL / LA SOL SOL

Em ơi, anh vẫn đợi bèo dạt

MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO la sol

Mây trôi, chim sa tang tính tình cá lội

SOL DO MI FA SOL / MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol

Ngậm một tin trông, hai tin đợi

La DO DO RE MI MI / MI MI RE DO

Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy em

RE MI RE MI SOL DO lasol / DO lasol DO RE MI SOL MI RE DO

 

Lời 2: 

Một mảnh trăng treo suốt canh thâu

DO DO SOL MI FA SOL / LA SOL SOL

Em ơi trăng đã ngả ngang đầu

MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol

Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời

SOL DO MI FA SOL / MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol

Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi

La DO DO RE MI MI / MI MI RE DO

Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu

RE MI RE MI SOL DO lasol/ DO SOL DO RE MI RE DO

 

Lời 3:

Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh

DO DO SOL MI FA SOL / LA SOL SOL

Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn

MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol

Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời

SOL DO MI FA SOL / MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol

Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi

La DO DO RE MI MI / MI MI RE DO

Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu

RE MI RE MI SOL DO lasol/ DO SOL DO RE MI RE DO

 

Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi | Thổi Từ Fa Dễ Thổi | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Lời 1:

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi

fa fa Do la sib Do, Re Do Do

Em ơi, anh vẫn đợi bèo dạt

la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Mây trôi, chim sa tang tính tình cá lội

Do FA la sib Do, la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Ngậm một tin trông, hai tin đợi

re, fa fa sol la la , la, la sol fa

Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy em

sol la sol la Do fa do, fa do fa sol la sol fa

 

Lời 2: 

Một mảnh trăng treo suốt canh thâu

fa fa Do la sib Do, Re Do Do

Em ơi trăng đã ngả ngang đầu

la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời

Do FA la sib Do, la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi

re, fa fa sol la la , la, la sol fa

Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu

sol la sol la Do fa do, fa do fa sol la sol fa

 

Lời 3: 

Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh

fa fa Do la sib Do, Re Do Do

Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn

la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời

Do FA la sib Do, la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi

re, fa fa sol la la , la, la sol fa

Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu

sol la sol la Do fa do, fa do fa sol la sol fa

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam