fbpx

Cảm Âm, Beat Xin Một Lần Ngoại Lệ ( Trịnh Đình Quang x Keyo )

Cảm Âm, Beat Xin Một Lần Ngoại Lệ ( Trịnh Đình Quang x Keyo )
YouTube video

Cảm Âm Xin Một Lần Ngoại Lệ – Hocthoisao.com

Fa Re Re Do sib Re RFa…

RFa Re Do DRE, Fa Re Fa Re Do la

re Re Do Re, Do Re Do Re La (Sol Fa) Fa,

La Sol Re Do sib, Do Do Re Do…

sib Do Re, sib Do Re Fa Re Do Re

sib Do Re, sib Do Re Sib La Re RFa…

Re Fa Sol, Sol Fa Sib La Sol Re Fa Re Do sol sib

fa sol sib sib Re Fa Re Re Fa Do

sib Do Re, sib Do Re Fa Re Do Re

sib Do Re, sib Do Re Sib La Re RFa…

Re Fa Sol, Sol Fa Sib La Sol Re Fa Re DRE Do sib..

Mib Mib Re Mib Re Do sib Do

BEAT KARAOKE XIN MỘT LẦN NGOẠI LỆ ( TRINH ĐÌNH QUANG )

YouTube video