Cảm Âm Aloha | Cool | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Aloha | Cool | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Aloha | Cool | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm “Aloha”

sol fa / mi re mi re mi fa mi sol

do do / la / la la la la sol fa sol

mi sol fa / mi fa mi re

sol SOL FA SOL FA MI

FA MI FA MI FA MI DO RE

 

Lời 2: Cảm Âm Aloha

sol / MI RE MI RE MI FA MI SOL

DO DO LA  / LA LA LA LA SOL FA SOL

MI SOL FA / MI FA MI RE

sol SOL FA SOL FA MI

FA MI FA MI SOL / si RE DO

 

MI MI MI / MI RE MI

DO la si

mi sol la / la la si / DO RE sol

mi mi mi / la DO si si la sol

mi fa mi fa mi fa  / MI MI RE DO RE

 

Điệp Khúc: “Aloha”

DO RE MI MI MI MI

SOL SOL RE / RE RE RE

si si DO / si DO RE / si la sol

mi mi fa mi fa sol

sol sol sol mi mi RE DO

DO RE MI / RE DO DO / DO RE RE

(SOL FA MI)

DO MI MI MI MI / sol sol RE RE RE RE

si si DO si DO RE si la sol

mi mi fa mi fa sol  / sol sol sol mi mi RE DO

DO RE MI / RE DO RE / DO si DO

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI “ALOHA” TẠI ĐÂY

ALOHA | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam