Cảm Âm Xuân Về Trên Bản Mông | Sáo Mèo | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Xuân Về Trên Bản Mông | Sáo Mèo | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (2 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Xuân Về Trên Bản Mông | Sáo Mèo | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Do sib Do / Sib Do mib Do…

mib fa Sol / mib  fa Sol Sib Sol Sib

sol…. / Do Mib fa Sol Mib fa Sol Sib mib do

Do Sib Do…. / Sib Do2 mib Do / Mib fa Sib / sib Sol Sol

fa mib fa / mib fa mib do sol

sol Do Mib fa /  mib fa mib Do Sib Sol

fa Sol Sib / Sol Sib Sol fa sol

sol do mib fa / mib fa mib do mib

fa mib do mib do

 

Do Sib Do Sib Do / do fa fa Sol Sib Sib Sol Sol

sol do mib fa mib fa mib do / Sib Do Sib Sol Sib

Sol Sib Sol fa Sol / fa Sol fa Mib fa

mib fa mib do mib

do mib do mib do

mib sol Do mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol Do

 

Do Sib fa Sol mib do fa Sol Sib Sib Sol Sol

sol do mib fa…. / Mib fa Mib …. do Sib Do…

 

Điệp Khúc Cảm Âm Xuân Về Trên Bản Mông

 

Sib Do/ Sib Do/ mib Do/ Do

Sib Do/ Sib Do/ Sol SibSol /  fa Sol fa mib Do mib fa  Sol Sol Sol

Sib Do/ Sib Do/ Mib Do/ Do

Sib Do / Sib Do / Sol Sol / fa Sol fa mib do mib Sol fa Sol Sib Do

sol sol / Do Do mib fa mib fa Sib Sol

sol sol / Do Do mib fa mib fa mib Do Do

sol sol / Do Do mib fa mib fa Sib Sol

sol sol / Do Do mib fa Sol Sib Do Sib Do Sib Sol Sib Sol Sib

fa Sol fa Sol mib fa mib fa

Do mib Do / mib sol Do mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol Do

 

Sib Do Sib Do / Sol fa Sol fa mib Do mib fa fa Sol Sol Sol

Sib Do Sib Do / mib do do

Sib Do Sib Do Sol Sol / fa Sol fa mib Do mib Sol fa Sol Sib Do

sol sol / Do Do Mib fa Mib fa Sib Sol

sol sol / Do Do Mib fa Mib fa Mib Do Do

sol sol / Do Do Mib fa Sol Sib Do…

CÁC BẠN XEM THÊM CÁC CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO MÈO ĐỂ CHƠI BÀI XUÂN VỀ TRÊN BẢN MÔNG

Hãy chia sẻ để có thêm nhiều bạn yêu sáo hơn nha