Cảm Âm Snow Flower – Hoa Tuyết | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Snow Flower – Hoa Tuyết | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
Hãy chia sẻ để thêm nhiều bạn yêu sáo hơn

YouTube video

Cảm Âm Snow Flower – Hoa Tuyết | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Snow Flower – Hoa Tuyết

re si la si Re la

re re mi sol sol mi re

sol la si la si Mi Re si

si si Do si la, sol si la

Đoạn 2 : Cảm Âm Snow Flower – Hoa Tuyết

re si la si Re la

re re mi sol sol mi re

sol la si la si Mi Re si

si si Do si la sol sol

Đoạn 3 : Cảm Âm Snow Flower – Hoa Tuyết

mi sol Re, Do si la la sol fa# sol

mi sol Re, Mi Re Do si la si

sol sol Mi, Fa# Sol Fa# Mi Do# Re

Mi Fa Mi Re Do si sol sol

mi sol Mi, Re# Mi Fa#

Điệp Khúc : Cảm Âm Snow Flower – Hoa Tuyết

si si Sol Fa# Sol Fa# Sol

Fa# Mi Re Mi Si Si

Fa# Sol La Fa# Mi Mi Re Re

si Do Re Re Do Do, Mi Re si la sol

mi sol Re Do Do Mi Mi, Re# Mi Fa#

 

Sol Fa# Sol Fa# Sol

Fa# Mi Re Mi Si Si

Fa# Sol La Fa# Mi Mi Re Re La Sol

si Do Re Re Do Do Re lasi, la sol sol

Quay Lại Từ Đầu

Đoạn 4 : Cảm Âm Snow Flower – Hoa Tuyết

sol Mi Mi Mi Sol Fa# Sol La Fa# Re Re si Re Mi

lasi Do si sol , lasi Do si la sol la sol la Re si

sol sol Mi Mi Mi Sol Fa# Sol La Fa# Re Re La Fa# Sol

Mi Fa# Sol Sol Sol Fa# Sol, Mi Fa# Sol Sol, La La

Điệp Khúc : Cảm Âm Snow Flower – Hoa Tuyết

si si Sol Fa# Sol Fa# Sol

Fa# Mi Re Mi Si Si

Fa# Sol La Fa# Mi Mi Re Re

si Do Re Re Do Do, Mi Re si la sol

mi sol Re Do Do Mi Mi, Re# Mi Fa#

 

Sol Fa# Sol Fa# Sol

Fa# Mi Re Mi Si Si

Fa# Sol La Fa# Mi Mi Fa# Re

si Do Re Re Do Do Mi Re si la sol

mi sol Re Do Do Mi Mi, Re# Mi Fa#

 

Sol Fa# Sol Fa# Sol

Fa# Mi Re Mi Si Si

Fa# Sol La Fa# Mi Mi Re Re La Sol

si Do Re Re Do Do Mi Re sol sol

mi sol Re Do Do Mi Re Sol Sol

la si Do si Do Re lasi la, sol fa# sol

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Hoa Tuyết

KARAOKE | Hoa Tuyết | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Hãy chia sẻ để thêm nhiều bạn yêu sáo hơn