Cảm Âm I Love You Baby | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm I Love You Baby | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm I Love You Baby | Sáo A4, G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Sáo A4

Đoạn 1 : Cảm Âm I Love You Baby

You’re just too good to be true
Do Do Do Re Do la Do
I can’t take my eyes off you
Do Do Do Re Do la Do
You’d be like heaven to touch
Do Do Do Re Do la Do
I wanna hold you so much
Do Do la Do sib Do sib
At long last love has arrived
sib la sib Do sib la sib
And I thank God I’m alive
sib la sib la sol la
You’re just too good to be true
la la la la sol fa sol
Can’t take my eyes off you
sol sol mi sol fa mi fa

Đoạn 2 :

Pardon the way that I stare
Do Do Do Re Do la DoRe
There’s nothing else to compare
Do Do Do Re Do la DoRe
The sight of you leaves me weak
Do Do Do Re Do la Do
There are no words left to speak
Do Do sib Do sib Do sib
But if you feel like I feel
sib la sib Do sib la sib
Please let me know that is real
sib sib sib sib la sol la
You’re just too good to be true
la la la la sol fa sol
I can’t take my eyes off you
sol sol mi sol fa mi fa

Điệp Khúc : Cảm Âm I Love You Baby

I love you baby
La La La La Re
And if it’s quite all right
Mi Fa Sol La La Sol
I need you baby
Fa Mi Fa Sol Do
To warm the lonely nights
Re Mi Fa Sol Sol Fa
I love you baby
Mi Re Mi Fa Do
Trust in me when I say
Fa Fa Mi Fa Mi Re

Oh pretty baby
La La La La Re
Don’t bring me down I pray
Mi Fa Sol La La Sol
Oh pretty baby
Fa Mi Fa Sol Do
Now that I’ve found you stay
Re Mi Fa Sol Sol Fa
And let me love you, baby
Fa Fa Re Fa Sol Re Mi
Let me love you
Fa Re Fa Sol

Sáo G4

Đoạn 3 : Cảm Âm I Love You Baby

You’re just too good to be true
sol sol sol la sol mi sol
I can’t take my eyes off you
sol sol sol la sol mi sol
You’d be like heaven to touch
sol sol sol la sol mi sol
I wanna hold you so much
fa sol sol sol fa sol fa
At long last love has arrived
fa mi fa sol fa mi fa
And I thank God I’m alive
sol fa mi fa mi re mi
You’re just too good to be true
Mi Mi Do Mi Re Do Re
Can’t take my eyes off you
Re Re si Re Do si Do

Sáo A4

Điệp Khúc :

I love you baby
La La La La Re
And if it’s quite all right
Mi Fa Sol La La Sol
I need you baby
Fa Mi Fa Sol Do
To warm the lonely nights
Re Mi Fa Sol Sol Fa
I love you baby
Mi Re Mi Fa Do
Trust in me when I say
Fa Fa Mi Fa Mi Re

Oh pretty baby
La La La La Re
Don’t bring me down I pray
Mi Fa Sol La La Sol
Oh pretty baby
Fa Mi Fa Sol Do
Now that I’ve found you stay
Re Mi Fa Sol Sol Fa
And let me love you, baby
Fa Fa Re Fa Sol Re Mi
Let me love you
Fa Re Fa Sol

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO A4,G4 ĐỂ CHƠI BÀI I Love You Baby TẠI ĐÂY

KARAOKE | I Love You Baby | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam