Cảm Âm Way Back Home | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Way Back Home | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
4.3/5 - (6 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Way Back Home | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Way Back Home

Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Mi

Do Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Do

La Si Do3 Do3 Do3 Mi3 La Sol, Re Re Re Sol Mi

Do Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Do

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Way Back Home

Mi Mi Mi Mi, Mi Mi Re Re

Do Do Re, Re Mi Re Do la

Mi Mi Mi Mi, Mi Mi Re Re

Do Do Re, Re Mi Re DoRe la

Mi Mi Mi Mi, Mi Mi Sol SolLa

Do Re Re Re Mi MiRe, ReDo, sila, lasol

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Way Back Home

Mi Re Do, Do Do, Do Re Re

Do Mi Re Do, DoRe la

sol sol sol Do, Do Do, Do Re Re

Do Do Do Sol Mi Re Do Do

Do La Si Do3 Mi Re

Do Sol Mi Re Do Mi

Do Do, DoRe Do

 

Đoạn 4 : Cảm Âm Way Back Home

Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Mi

Do Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Do

La Si Do3 Do3 Do3 Mi3 La Sol, Re Re Re Sol Mi

Do Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Do

 

Lần 2

Đoạn 5 : Cảm Âm Way Back Home

Mi Re Do, Do Do, Do Re Re

Do Mi Re Do, DoRe la

sol sol sol Do, Do Do, Do Re Re

Do Do Do Sol Mi Re Do Do

Do La Si Do3 Mi Re

Do Sol Mi Re Do Mi

Do Do, DoRe Do

 

Đoạn 6 : Cảm Âm Way Back Home

Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Mi

Do Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Do

La Si Do3 Do3 Do3 Mi3 La Sol, Re Re Re Sol Mi

Do Do Do Do La Sol, Do Mi Re Sol Re Do Do

 

Đoạn 7 : Cảm Âm Way Back Home

Do Do Do Do Re Do, Do sol sol Re

Do Do Do Do Re Do, Do sol sol ReDo

Do MiRe ReDo Do Re sol, Mi Mi Sol La Do3 Re3 Do3

 

Đoạn 8 : Cảm Âm Way Back Home

Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Mi

Do Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Do

La Si Do3 Do3 Do3 Mi3 La Sol, Re Re Re Sol Mi

Do Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Do

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI Way Back Home

KARAOKE | Way Back Home | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam