Cảm Âm Hit Me UP | BINZ | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Hit Me UP | BINZ | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (2 bình chọn)

Cảm Âm Hit Me UP | BINZ | Sáo Đô C5  Chuẩn Nhất

Đô Đô Đô Re Re Đô la la

solla sol mi sol sol sol la la

Đô Re Re Re Re Re Đô la la

sol la sol sol mi sol sol la la

la Đô Re, la Re Do

la Đô lsi, sol la laĐô

la Đô Re, la Re RĐô

la Đô si, sol la la la Đô Re Đô

 

mi mi mi re do re mi mi mi re, mi mi re re, mi mi re re,

la re re re , re mi mi re re

sol.. re , d do sol re

 

la Mi Re Re Re Do la RMi

Mi Re Re Re Re Do la RMi

la Do Sol Re Re Re , Re Dola

Mi lsi, sol la Do Re Re Do la

 

RE Re Re Re Re Do la la lalalala sol sol sol sol sol la la

ReReReRe Re Re Re Re la la la la la la sol sol sol sol la la

la Do Re, la Re Do, la DO si, sol la la Do

la Do Re la, Re Re Do la, Do Do si, sol la la la la Do Re Re

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam