fbpx

Cảm Âm, Beat Cuộc Vui Cô Đơn – Lê Bảo Bình

Cảm Âm, Beat Cuộc Vui Cô Đơn – Lê Bảo Bình
YouTube video

sib sib sol sol la sol fa

la la la sol fa do re

sib sol sib sib sib Do2 Do2

la sol fa’  fa fa do do re sol

sib sib sib sol la sol fa

la la la sol fa do re

sib sib sib sol la sol fa

la sol fa fa fa do do re sol

Diep Khuc

Sol Fa Sol Fa SolFa Re Do

Fa Fa Fa Re Re Do Re

Sol Fa Sol Fa Fa Re Do

Do Re Fa, Fa LaSol Fa Sol

Sol Fa Sol Fa Fa Re Do

Do Re Fa, Fa Re Do Re

Sol Fa Sol Fa Fa Re Do

Do Re Fa, Fa Fa LaSol Fa Sol 

Doan 2 :

sib sib sib sol la sol fa

la la la DORE sib fa sol

sib sib sib sol la sol fa

Fa Fa Re,Fa Fa REDO Do RE SOL

BEAT KARAOKE CUỘC VUI CÔ ĐƠN

YouTube video