Cảm Âm Tây Vương Nữ Quốc – Sáo Trúc Hoàng Anh C5

Cảm Âm Tây Vương Nữ Quốc – Sáo Trúc Hoàng Anh C5

CẢM ÂM TÂY VƯƠNG NỮ QUỐC | Sáo C5 – Phiên Bản Dễ Thổi Cho Người Mới

đô re fa, sol la mi re đô re

fa sol la, Đô Re fa sol la sib la

la Đô Re, Đô Re, re la sol, fa sol

la Đô đồ, re mi sol la re fa

Điệp Khúc 

Đô Đô Re Fa Mi Re Đô Re

Đô Đô Re Fa Mi Re Đô la

đồ re fa, sol la mi re đồ rê

fa sol la, Đô Rê fa sol la sib la

la Đô Rê, Đô Rê

re la sol, fa sol

lá đồ, re mi sol la re fa

CẢM ÂM BÀI TÂY VƯƠNG NỮ QUỐC | Dizi Việt Bb4 | Phiên Bản Có Luyến Láy

/ Đo Rê ReFa, Sol SolLa-Mi RêMi Đồ FaRe

/ ReFa Sol SolLa-Đo2 DoRe2 Fa Sol La-Sib La

/ SolLa-Đo2 DoRe2 Đo2 DoRe2,

 FaRê La Sol,Fa FaSol

 Sol-La Rê-Đo, Rê Mi-La Sol-La Fa-Re Fa /

Điệp Khúc 

/ Đo2 Đo2 Re2 ReFa2-Mi2 ReĐo2 FaRe2 /

/ Đo2 Đo2 Re2-Fa2-Mi2 ReĐo2 La

/ Đo Rê ReFa, Sol SolLa-Mi RêMi Đô FaRe

/ ReFa Sol SolLa-LaĐo2 DoRe2 Fa Sol La-Sib La

/ SolLa Đo2 DoRe2, Đo2 DoRe2,

FaRê La Sol ,Fa FaSol

La—-Đô  (SolLa-Đo2-Rê-Đô)

Rê Mi Sol-La Rê FaSolFa

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam