Học Thổi Sáo Cho Người Mới Bắt Đầu, Người Mới Tập - Thầy Hoàng Anh