Nhạc Lý Cơ Bản

Nhạc Lý Cơ Bản
Current Status
Not Enrolled
Price
300000
Get Started

Nhạc lý cơ bản trên sáo trúc là khóa học cần thiết, dành cho các học viên muốn nâng cao trình độ, muốn học hỏi nghiêm  túc, bước đầu theo con đường chuyên nghiệp.