fbpx

Nữ Nhi Tình ( Tây Vương Nữ Quốc )

Nữ Nhi Tình ( Tây Vương Nữ Quốc )

Học Thử Khóa Học Sáo Trúc Nhạc Trẻ 2018

Video Hướng Dẫn

Cần đăng nhập để xem khóa học

Video Karaoke Luyện Tập

 

Download Cảm Âm Nữ Nhi TÌnh

Cảm Âm Tây Vương Nữ Quốc ( Nữ Nhi Tình )

Hocthoisao.vn

/ Đo Rê ReFa, Sol SolLa-Mi RêMi Đồ FaRe

/ ReFa Sol SolLa-Đo2 DoRe2 Fa Sol La-Sib La

/ SolLa-Đo2 DoRe2 Đo2 DoRe2,

 FaRê La Sol,Fa FaSol

 Sol-La Rê-Đo, Mi-La Sol-La Fa-Re Fa /

Điệp Khúc :

/ Đo2 Đo2 Re2 ReFa2-Mi2 ReĐo2 FaRe2 /

/ Đo2 Đo2 Re2-Fa2-Mi2 ReĐo2 La

/ Đo Rê ReFa, Sol SolLa-Mi RêMi Đô FaRe

/ ReFa Sol SolLa-LaĐo2 DoRe2 Fa Sol La-Sib La

/ SolLa Đo2 DoRe2, Đo2 DoRe2,

FaRê La Sol ,Fa FaSol

La—-Đô  (SolLa-Đo2-Rê-Đô)

Mi Sol-La Rê FaSolFa

Bạn phải mua khóa học này hoặc đăng nhập để xem nội dung.